Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitustoimikunta
Pöytäkirja 11.11.2013 Pykälä 43


Kaavoitustoimikunta

§ 43

11.11.2013

 

Nastolan kunnan Uudenkylän osayleiskaavan alustava luonnos, lausunto

 

249/10.02.02/2013

 

Kaavoitustoimikunta § 43

Uudenkylän osayleiskaava-alue käsittää Nastolan Uudenkylän alueen kokonaisuudessaan sekä Sylvöjärven ja Immilänjoen ranta-alueen ja Immilänkylän kyläalueita Immilän ja Arrajoen kylissä. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu teollisuusalue Nastolan kirkonkylän puolella Rakokiven kuntakeskuksen läheisyydessä. Kaava-alue rajoittuu etelästä Orimattilan kaupungin rajaan ja idästä Iitin kunnan rajaan. Kaava-alueen koko on noin 5860 ha.

 

Osayleiskaavan tarkoituksena on alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Osayleiskaavalla tarkastellaan Uudenkylän asemaa osana nauhataajamaa. Rakokiven roolia kunnan kaupallisena keskuksena on tarkoitus vahvistaa ja lisäksi tarkastellaan Rakokiven ympäristön maankäytön tarpeita. Uudenkylän pohjoisiin osiin osoitetaan kylämäistä asutusta Päijät-Hämeen maakuntakaavan mukaisesti. Lisäksi on tarkoitus vahvistaa Rakokiven roolia kunnan kaupallisena keskuksena ja tarkastella Rakokiven ympäristön maankäytön tarpeita. Kaavalla on tarkoitus ohjata Sylvöjärven ja Immilänjoen ranta-alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Kaavan keskeisiä asioita ovat valtatien 12 linjaus ja Uudenkylän uusi rautatien henkilöliikenneasema.

 

Osayleiskaava-alueeseen kuuluu Uudenkylän ja Kanervan asemakaavoitetut asunto- ja teollisuusalueet sekä Rakokiven asemakaavoitettu keskusta-alue. Asemakaavoitetulla alueella osayleiskaava on ohjeena asemakaavan mahdolliselle muuttamiselle. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

 

Uudenkylän osayleiskaavasta on valmistunut alustava kaavaluonnos, tavoite- ja mitoitusraportti sekä luonto- ja ympäristöselvitykset. Alustavassa kaavaluonnoksessa on osoitettu selkeiden aluevarausten ja rantarakentamisen lisäksi 8 ympyröityä tarkastelualuetta, joiden maankäytöstä esitetään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Nähtävilläoloaikana saatujen mielipiteiden ja lausuntojen toivotaan antavan suuntaviivoja siitä, mikä on paras ratkaisu kunkin tarkastelukohteen osalta.

 

Alustavat luonnosvaihtoehdot on esitetty seuraavista kohteista:

 

1. Rakokiven keskustan laajentaminen ja/tai asumisalueiden osoittaminen betonitehtaan ja soramontun alueelle

 

2. Loistopolun pohjoispuolella sijaitsevan, luonnonarvoiltaan merkittävän alueen merkintätapa

 

3. Kerrostaloasuminen henkilöliikenneaseman läheisyyteen

 

4. Palvelu-, työpaikka- ja teollisuusalueen osoittaminen valtatien 12, Kuivannontien ja Hedelmätien rajaamalle alueelle

 

5. Palvelujen ja/tai asumisen alueiden osoittaminen Heinolantien varteen, Uudenkylän urheilukentän alueelle

 

6. VT 12 linjaus

 

7. Vanhan valtatien hyödyntäminen

 

8. Taajaman laajentaminen itään

 

Muita uusia nykyisestä maankäytöstä poikkeavia osayleiskaavaluonnoksessa osoitettuja maankäyttömuotoja on Turranmetsän itäpuolinen asumisen reservialue sekä tieyhteys Turranmetsän asuinalueelta Toivonojantielle, työpaikka- ja palvelualueen osoittaminen Kouvolantien varteen sekä rannoille osoitettu uusi rakentaminen.

 

Kaavaluonnoksessa on lisäksi osoitettu kylä- ja haja-asutusalueita, maisemapeltoja maisemallisesti arvokkaille alueille, luonnonsuojelualueita sekä rakennusuojelukohteita. Osayleiskaavassa osoitetaan uudet kevyen liikenteen yhteystarpeet sekä virkistysalueet ja ekologiset yhteydet.

 

Nastolan kunta pyytää kaavaluonnoksesta Iitin kunnan lausuntoa. Kunnan hallintosäännön mukaan kaavoitustoimikunta antaa kunnan lausunnot kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

 

Kaavaluonnokseen voi tutustua ennen kokousta teknisessä toimistossa.

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Kaavoitustoimikunta päättää Iitin kunnan lausuntona todeta, että Nastolan kunnan Uudenkylän osayleiskaavassa esitettävä valtatien 12 linjaus tulee olla yhtenevä Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksessa esitetyn linjauksen kanssa, jotta valtatien 12 suunnittelu voi edetä yhtäjaksoisesti ja esteettä. Muilta osin ei ole huomautettavaa osayleiskaavan alustavasta luonnoksesta.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

________