Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisu.iitti.fi:80/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitustoimikunta
Pöytäkirja 09.09.2013 Pykälä 30Kaavoitustoimikunta

§ 9

11.03.2013

Kaavoitustoimikunta

§ 30

09.09.2013

 

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, kaavaehdotus

 

8/10.02.03/2013

 

Kaavoitustoimikunta 11.03.2013 § 9

Kaavan laatija Karttaako Oy / Di Pertti Hartikainen on laatinut 6.3. 2013 päivätyn Kausalan asemakaavan neljännen vaiheen asemakaavan muutosta koskevan alustavan asemakaavaluonnoksen.

 

Alustava asemakaavaluonnos esitellään kokouksessa. Ote voimassa olevasta asemakaavasta ja alustava asemakaavaluonnos ovat esityslistan lisämateriaalina.

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Kaavoitustoimikunta käsittelee alustavan luonnoksen sekä päättää siihen tehtävistä muutoksista ja korjauksista varsinaista asemakaavaluonnosta varten.

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi alustavan luonnoksen jatkokäsittelyn pohjaksi.

________

 

 

 

 

Kaavoitustoimikunta

 

Kaavan laatija, Karttaako Oy / Di Pertti Hartikainen on laatinut 5.4.2013 päivätyn asemakaavaluonnoksen, Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus. Asemakaavaluonnos on päivätty 5.4.2013.

 

Asemakaavaluonnos ja kaavaselostus liitteineen jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Asiakirjat esitellään kokouksessa.

 

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Kaavoitustoimikunta päättää
1. tehdä käsiteltävänä olevaan, 5.4 2013 päivättyyn asemakaavaluonnokseen tarvittavat muutokset
2. asettaa asemakaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 4 viikon ajaksi
3. tiedottaa siitä kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja litinseutu-lehdessä sekä ilmoituksella internetissä kunnan kotisivuilla ja kirjeitse kaava-alueen maanomistajille
4. pyytää luonnoksesta lausunnon osallisilta viranomaisilta.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Merkittiin, että kokouksessa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana kaavan laatija Pertti Hartikaista Karttaako Oy:stä.

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Kaavaselostukseen tehdään vähäisiä täydennyksiä ja lisätään seuranta,lomake nähtäville asetettavaan materiaaliin.

________

 

Kaavoitustoimikunta 9.9.2013

 

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 6.5. - 4.6.2013 ja siitä on tiedotettu kirjeitse kaava-alueen maanomistajille sekä pyydetty lausunnot osallisilta viranomaisilta. Lausunnot ja mielipiteet tuli jättää 4.6.2013 mennessä.

 

Lausuntoja ja mielipiteitä tuli yhteensä 16. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan kaavan laatijan vastine, jossa on lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät.

 

Kaavan laatijan vastineen mukaisesti muokattu, 3.9.2013 päivätty kaavaehdotus on esityslistan oheismateriaalina ja se esitellään kokouksessa.

 

Alkuperäiset asiakirjat, lausunnot ja mielipiteet ovat saatavilla teknisessä toimistossa.

 

Kokouksessa kuullaan kutsuttuna asiantuntijana kaavan laatija Pertti Hartikaista Karttaako Oy:stä.

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

Kaavoitustoimikunta päättää

1. yhtyä 6.5. - 4.6.2013 nähtävillä olleesta 5.4.2013 päivätystä kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden osalta kaavan laatijan vastineeseen 3.9.2013 ja että mielipiteen jättäneille toimitetaan mielipiteestä annettu vastine tiedoksi.

 

1. esittää kunnanhallitukselle, että 3.9.2013 päivätty kaavaehdotus asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen ja kunnan kotisivuille internettiin.

 

3. esittää, että kaavaehdotuksesta tiedotetaan seuraavasti:

- kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Iitinseudussa sekä kunnan kotisivuilla internetissä

- kirjeitse ilmoitus toisella paikkakunnalla asuvalle maanomistajalle (MRA 27 § 4 mom.)

 

4. esittää, että ehdotuksesta pyydetään lausunnot osallisilta viranomaisilta.

 

Päätös Kaavoitustoimikunta:

 

Kokouksessa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana tässä asiassa klo 18.04 - 18.54 kaavan laatija Pertti Hartikaista Karttaako Oy:stä.

 

Merkittiin, että kunnanjohtaja Pentti Toivanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.07.

 

Tekninen johtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan siten, että kaavoitustoimikunta yhtyy kaavan laatijan vastineeseen 3.9.2013 seuraavin, kaavaehdotukseen tehtävin muutoksin:

 

- korttelin 315 tontin nro 13 kohdalle merkitään erillinen varaus puistomuuntamolle (lausunto 1.8)

- Karjalaistien katualuetta levennetään Vossikankujan ja Tillolantien välillä kevyenliikenteen tarpeita varten (mielipide 2.6).

 

Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti esittelijän kokouksessa esittämin muutoksin.

 

Kaavan laatijan vastine on pöytäkirjan liitteenä 1.

________